Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

NỬA VẦNG TRĂNG

Thế là đã mấy mùa hoa
Heo may mấy vụ, mưa xa gió lùa
Chênh chao nhành liễu giao mùa
Nửa vành trăng khuyết đẩy đưa tháng ngày
20/4/2015