Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Dáng Chiều
Nhặt gom sợi nắng chiều đồng
Gửi về nơi ấy có không người chờ
Nhặt gom nồng ấm đêm mơ
Thổi vào thương nhớ thẫn thờ xuyến xao
Nhặt câu lục bát thuở nào
Chạm vào nỗi nhớ chênh chao dáng chiều